ปรับตาราง สำหรับใส่ใน bas on tv

Competitions Description Illuminance Light source
Average Gradient Uniformity Colour Temperature Colour Rendering
(lux) Ug (%/2m) U1 (Emin/Emax) U2 (Emin/Eave) (°K) (Ra)
Level 1 Ecam > 2000 < 10 > 0.6 > 0.7 5500K - 6000K ≥ 90
Eh 0.75 - 1.5 x Ecam < 10 > 0.7 > 0.8
Level 2 Ecam > 1400 < 10 > 0.6 > 0.7 5500K - 6000K ≥ 90
Eh 0.75 - 1.5 x Ecam < 10 > 0.7 > 0.8
Level 3 Ecam > 1000 < 20 > 0.5 > 0.6 4000K - 6000K ≥ 80
Eh 0.5 - 2 x Ecam < 20 > 0.6 > 0.7

contact