ไขข้อสงสัย! ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร บอกอะไรบ้าง? | EP.1 | Indoor

August 29, 2023 1 min read

ไขข้อสงสัย! ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร บอกอะไรบ้าง? | EP.1 | Indoor

แสงสว่างถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้แสงสว่างเพื่อการมองเห็น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีแสงที่มากหรือน้อยใจเกินไป อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ แต่ทว่าความสว่างที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการทำงานภายในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย
 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบแสงสว่างเพื่อสร้างแสงสว่างได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน ซึ่งกระบวนการออกแบบแสงสว่าง คือการคิดคำนวณ การวางแผนเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างครอบคลุม รวมถึงมาตรฐานในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ โดยจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ปริมาณ การตกกระทบ การสะท้อนระหว่างพื้น ผนัง เพดาน รวมถึงการประหยัดพลังงาน และเสริมการใช้งานที่ยาวนาน
Boviga มีบริการออกแบบแสงสว่าง โดยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ในด้านแสงสว่างโดยเฉพาะ และได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านแสง สว่างตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถออกแบบแสงได้ทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ได้ค่าความสว่างมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งในการออกแบบแสงสว่าง จะใช้วิธีการจําลองภาพเสมือนจริง (Simulation) ของพื้นที่ ด้วยโปรแกรม Dialux 4.13 และ Dialux Evo ในการขึ้นแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเห็นพื้นที่การใช้งานแสงสว่างได้อย่างชัดเจน
 
โดยค่าต่าง ๆ มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เพื่อบ่งบอกค่าความสว่าง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำแหน่งในการวางโคมไฟอย่างครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน เพื่อให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม หากใครที่กำลังสงสัยว่า แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายว่าอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ !!

ตัวอย่าง & คู่มือ ผลการออกแบบแสงสว่างด้วย 

ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายในอาคารจากโปรแกรม DIALUX 4.13

ตัวอย่างผลการออกแบบจำลองแสง ภายในพื้นที่คลังสินค้า ด้วยโปรแกรม Dialux 4.13

LED High Bay 200W
Series 8 ,BOX BRIGHT
รุ่นและแบรนด์ของโคมไฟที่ใช้
EX : LED HIGH BAY รุ่น SERIES 8 แบรนด์ BOX BRIGHT
Beam Angle : 120 Degree มุมองศาของโคมไฟที่ใช้
Mounting Height : 9 m ระยะความสูงของการติดตั้ง
Lux Requirement : 200 lux ความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่ที่ต้องการ

 Eav (Average Illuminance, lx) : ความส่องสว่างเฉลี่ยของพื้นที่การใช้งาน โดยความสว่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ และการใช้งาน
Emax (Maximum Illuminance, lx) : ความส่องสว่างที่มากที่สุดบนพื้นผิว หรือจุดที่มีแสงเข้มที่สุด
Emin (Minimum Illuminance, lx) : ความส่องสว่างที่น้อยที่สุดบนพื้นผิว
Uo (Uniformity) : ความสม่ำเสมอของความส่องสว่าง(อัตราส่วนระหว่างความส่องสว่างต่ำสุดบนพื้นผิวต่อความส่องสว่างเฉลี่ยบนพื้นผิว
𝞺 [%] : ค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิว/แสงที่ตกกระทบพื้นผิว

 

ภาพตัวอย่าง การจําลองสภาพเสมือนจริง (Simulation)

  • ภาพพื้นที่จากการออกแบบแสงสว่างจะเห็นจำนวนโคมไฟ และความสว่างของพื้นที่การใช้งานในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเสริมให้การออกแบบแสงสว่างสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมได้ง่ายมากขึ้น 
  • สีแสดงระดับความเข้มและปริมาณของแสง โดยจะเห็นระดับความเข้มและปริมาณของแสงภายในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบตารางสีกำหนดค่าความสว่างจะเห็นได้ว่าในส่วนพื้นที่ที่มีการใช้งานควรเน้นเป็นสีขาวเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีที่มีค่าความสว่างมากที่สุด เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการมองเห็นตลอดการทำงาน
 


ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายในอาคารจากโปรแกรม DIALUX EVO

ตัวอย่างผลการออกแบบจำลองแสง ภายในพื้นที่คลังสินค้า ด้วยโปรแกรม Dialux Evo

LED High Bay 100W
Series S1A, Light Power
รุ่นและแบรนด์ของโคมไฟที่ใช้
EX : LED HIGH BAY รุ่น SERIES S1A แบรนด์ Light Power
Beam Angle : 90 DEG มุมองศาของโคมไฟที่ใช้
Mounting Height : 6 m ระยะความสูงของการติดตั้ง

 


Ground area ขนาดพื้นที่
Reflection factors ค่าการสะท้อนแสงของพื้นผิว
Clearance height ระยะความสูงของพื้นที่
Mounting height ความสูงของการติดตั้ง
Height Working plane ความสูงของระนาบการใช้งานจากพื้น
Wall zonep
Working plane
ระยะห่างจากผนังของระนาบการใช้งาน

 

ตัวอย่าง การออกแบบการจำนวนโคมไฟต่อพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

 

Type

Line arrangement
ขนาดพื้นที่

1st luminaire (X/Y/Z) 13.241 m / 10.405 m / 6.000 m
พิกัด x/y/z ของโคมไฟตัวแรกในแถว
X -direction 7 pcs., Center - center, 5.000 m
ระยะความสูงของพื้นที่
Arrangement A1 ชื่อ(สัญลักษณ์ของแถวที่ถูกกำหนดใน layout plan )

 


contact