ค่าต่าง ๆ ผลการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร บอกอะไรบ้าง | EP.2 | Outdoor

September 13, 2023 2 min read

ค่าต่าง ๆ ผลการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร บอกอะไรบ้าง | EP.2 | Outdoor

แสงสว่างถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้แสงสว่างเพื่อการมองเห็น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีแสงที่มากหรือน้อยใจเกินไป อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ แต่ทว่าความสว่างที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการทำงานภายในพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย
 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบแสงสว่างเพื่อสร้างแสงสว่างได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน ซึ่งกระบวนการออกแบบแสงสว่าง คือการคิดคำนวณ การวางแผนเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างครอบคลุม รวมถึงมาตรฐานในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ โดยจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ปริมาณ การตกกระทบ การสะท้อนระหว่างพื้น ผนัง เพดาน รวมถึงการประหยัดพลังงาน และเสริมการใช้งานที่ยาวนาน
Boviga มีบริการออกแบบแสงสว่าง โดยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ในด้านแสงสว่างโดยเฉพาะ และได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมด้านแสง สว่างตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถออกแบบแสงได้ทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ได้ค่าความสว่างมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งในการออกแบบแสงสว่าง จะใช้วิธีการจําลองภาพเสมือนจริง (Simulation) ของพื้นที่ ด้วยโปรแกรม Dialux 4.13 และ Dialux Evo ในการขึ้นแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเห็นพื้นที่การใช้งานแสงสว่างได้อย่างชัดเจน
 
โดยค่าต่าง ๆ มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เพื่อบ่งบอกค่าความสว่าง และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำแหน่งในการวางโคมไฟอย่างครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน เพื่อให้ได้ความสว่างที่เหมาะสม หากใครที่กำลังสงสัยว่า แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายว่าอย่างไร 
บทความนี้มีคำตอบ !!

ตัวอย่าง & คู่มือ ผลการออกแบบแสงสว่างด้วย 
Dialux 4.13 Outdoor
Dialux Evo Outdoor

 

ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารจากโปรแกรม DIALUX 4.13

ตัวอย่างผลการออกแบบจำลองแสง ไฟสนามฟุตบอล ด้วยโปรแกรม Dialux 4.13

LED Flood Light 400WSeries 9, BOX BRIGHT รุ่นและแบรนด์ของโคมไฟที่ใช้
EX : LED Flood Light รุ่น SERIES S9 แบรนด์ BOX BRIGHT
Beam Angle : 90 DEG มุมองศาของโคมไฟที่ใช้
Installation Height : 10 m ระยะความสูงของการติดตั้ง
Lux Requirement : 100 Lux ความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่ที่ต้องการ

 

Maintenance factor | ตัวประกอบการบำรุงรักษา
ULR (Upward Light Ratio): | อัตราส่วนแสงขึ้นด้านบน (สัดส่วนของฟลักซ์การส่องสว่าง ของโคมไฟที่เปล่งออกมาเหนือแนวระนาบ)

Pieces จำนวนโคมไฟที่ใช้ในพื้นที่
Designation (Correction Factor) รุ่นและแบรนด์ของโคมไฟที่ใช้
F (Luminaire) [lm]
F (Lamps) [lm]
ฟลักซ์การส่องสว่างของโคมไฟ
P [W] กำลังวัตต์ของโคมไฟ

โดยแต่ละโคมไฟ จะมีมุมององศาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแทนด้วยคำว่า DEC ดังในตัวอย่าง 30DEC ใช้บอกมุม 30 องศา เพื่อส่องสว่างไปยังพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ

การออกแบบทิศทางของแสง ของโคมไฟที่กระจายเต็มพื้นที่การใช้งาน

Position [X Y Z] 
ตำแหน่งในการติดตั้งของโคมไฟ 
Aiming Point [X Y Z] 
พิกัดของตำแหน่งที่ต้องการให้แสงสว่างจากโคมไฟแต่ละโคม จากภาพตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า มีลูกสอนชี้ไปยังจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ นั่นคือพิกัดของแสงที่จะส่องสว่างไปยังจุดนั้น ๆ ของแต่ละโคม เพื่อให้แสงกระจายเต็มพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
Angle [º] 
มุมของโคมไฟโดยวัดจากระนาบของการติดตั้ง
Pole 
ตำแหน่งเสาที่ใช้ติดตั้งโคมไฟ โดยภายใน 1 เสา สามารถติดตั้งได้หลายโคม ซึ่งแต่ละโคมจะมีมุมในการส่องสว่างที่แตกต่างกันออกไป

 

รายงานค่าแสงสว่างของพื้นที่เล่นในสนาม

 • Eav  (Average Illuminance, lx) : ความส่องสว่างเฉลี่ยของพื้นที่การใช้งาน โดยความสว่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ และการใช้งาน
 • Emax (Maximum Illuminance, lx)  : ความส่องสว่างที่มากที่สุดบนพื้นผิว หรือจุดที่มีแสงเข้มที่สุด
 • Emin  (Minimum Illuminance, lx) : ความส่องสว่างที่น้อยที่สุดบนพื้นผิว
 • Uo (Uniformity) : ความสม่ำเสมอของความส่องสว่าง(อัตราส่วนระหว่างความส่องสว่างต่ำสุดบนพื้นผิวต่อความส่องสว่างเฉลี่ยบนพื้นผิว
 • 𝞺 [%] : ค่าเปอร์เซ็นต์การสะท้อนของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิว/แสงที่ตกกระทบพื้นผิว

  ภาพตัวอย่าง การจําลองสภาพเสมือนจริง (Simulation)

  • ภาพพื้นที่จากการออกแบบแสงสว่าง จะเห็นจำนวนโคมไฟ และความสว่างของพื้นที่การใช้งานในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเสริมให้การออกแบบแสงสว่างสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมได้ง่ายมากขึ้น 
  • สีแสดงระดับความเข้มและปริมาณของแสง โดยจะเห็นระดับความเข้มและปริมาณของแสงภายในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบตารางสีกำหนดค่าความสว่างจะเห็นได้ว่าในส่วนพื้นที่ที่มีการใช้งานควรเน้นเป็นสีขาวเป็นหลัก ซึ่งเป็นสีที่มีค่าความสว่างมากที่สุด เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการมองเห็นตลอดการทำงาน

   


  ค่าต่าง ๆ ในผลการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารจากโปรแกรม DIALUX EVO

  ตัวอย่างผลการออกแบบจำลองแสง ลานจอดรถ ด้วยโปรแกรม Dialux Evo

  Series S3, Light Power รุ่นและแบรนด์ของโคมไฟที่ใช้
  Beam Angle  มุมองศาของโคมไฟที่ใช้
  Mounting Height ระยะความสูงของการติดตั้ง
  Lux Requirement  ความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่ที่ต้องการ

    

  • P [w] | กำลังวัตต์ของโคมไฟ
  • φLuminaire[lm] |  ฟลักซ์การส่องสว่างของโคมไฟ
  Type Line arrangement ขนาดพื้นที่
  1st luminaire (X/Y/Z) 13.241 m / 10.405 m / 6.000 m พิกัด x/y/z ของโคมไฟตัวแรกในแถว
  Mounting Height 7 pcs., Center - center, 5.000 m ระยะความสูงของพื้นที่
  Arrangement A1 ชื่อ(สัญลักษณ์ของแถวที่ถูกกำหนดใน layout plan )

    

  ตัวอย่าง การออกแบบการจำนวนโคมไฟต่อพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน 

  Ē | ความส่องสว่างเฉลี่ยของพื้นผิว
  Emin [lx] | ความส่องสว่างที่น้อยที่สุดบนพื้นผิว
  Emax [lx] | ความส่องสว่างที่มากที่สุดบนพื้นผิว
  g1 | Emin / Ē
  g2 | Emin
  /Emax

  ภาพตัวอย่าง การจําลองสภาพเสมือนจริง (Simulation)

   


  contact