แสงสว่างที่ตอบโจทท์รูปแบบการจัดวางสินค้าและกิจกรรมที่หลากหลายภายในคลังสินค้าขนาด 6,072 ตารางเมตร กับระดับความสว่างไม่น้อยกว่า 300 lux

September 30, 2023 1 min read

ติดตั้งโคมไฟ LED high bay 90w

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (warehouse) คือ การรับสินค้า การเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า ซึ่งนอกจากกิจกรรมหลักเหล่านี้แล้ว อาจมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนภายในคลังสินค้าสำหรับการสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า หรือการแบ่งห่อบรรจุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้น การออกแบบระบบแสงสว่างภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องทราบถึงลักษณะการทำงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงรูปแบบการจัดวางสินค้าในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ได้ระดับความสว่างที่เพียงพอต่อการทำงาน และเป็นแสงสว่างที่มีคุณภาพต่อผู้ใช้งาน

ระดับแสงสว่างสำหรับคลังสินค้า 200 lux

 

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างสำหรับคลังสินค้ากำหนดไว้ที่ 200 lux แต่หลังจากที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบแสงสว่าง พบว่านอกจากจะมีกิจกรรมหลักของคลังสินค้าแล้ว ยังกิจกรรมสำหรับบรรจุภัณฑ์ เราจึงออกแบบระดับความสว่างเฉลี่ยให้ไม่น้อยกว่า 300 lux

ออกแบบแสงสว่างภายในโรงงาน คลังสินค้า โดยทีม boviga

 

รายละเอียดการออกแบบระบบแสงสว่างและสินค้าที่เลือกใช้

  • ขนาดคลังสินค้า 6,072 ตารางเมตร (W47.5xL127.85m)
  • โคมไฟ LED high bay 90W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT
  • จำนวน 190 โคม
  • ระดับความสูงจากพื้นถึงโคมไฟ 8 เมตร
  • ระยะห่างระหว่างโคมไฟ 6.7m (แนวแกน X) และ 4.8m (แนวแกน Y)
  • ระดับความสว่างเฉลี่ยหลังติดตั้งโคมไฮเบย์ led ไม่น้อยกว่า 350 lux 

ระดับความสูงจากพื้นถึงโคมไฟอยู่ที่ 8 เมตร ซึ่งความสูงระดับนี้โดยปกติเราสามารถเว้นระยะห่างระหว่างโคมไฟได้มากกว่า 8 เมตร แต่ด้วยตำแหน่งและรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย ประกอบกับระดับความสูงในการจัดวางสินค้าที่ค่อนข้างสูง อาจทำให้สินค้าที่จัดวางบังแสงสว่างจากโคมไฟทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นจุดอับแสงได้ ดังนั้น เราควรออกแบบระบบแสงสว่างโดยกำหนดระยะห่างระหว่างโคมไฟไม่ให้มากเกินไป เพื่อลดจุดอับแสงหรือพื้นที่ที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึง

โคมไฮเบย์ led 90w รุ่น series 8 แบรนด์ box bright รับประกัน 5 ปี

โคมไฟ ไฮเบย์ led high bay 90w รุ่น Series 8 แบรนด์ box bright

แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ไฮเบย์ led แบรนด์ box bright

รายละเอียดเพิ่มเติม LED high bay 90W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT  >> click <<

 

การตรวจวัดระดับความสว่าง (illuminance)

สิ่งสำคัญสำหรับการตรวจวัดระดับความสว่าง นอกจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจวัดควรมีความรู้และประสบการณ์ด้านแสงสว่างแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความสว่าง หรือ Lux meter ควรเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีการสอบเทียบ (calibration) จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลที่ได้จากการวัดระดับความสว่างจะมีความเที่ยงตรงและถูกต้องตามมาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความสว่าง หรือ Lux meter ควรเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบ (calibration) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Lux meter เครื่องมือสำหรับตรวจวัดระดับความสว่าง

 

เจ้าหน้าที่ที่ใช้ Lux meter ในการตรวจวัดระดับความสว่าง ควรมีความรู้ด้านแสงสว่างและประสบการณ์ในการตรวจวัด เพื่อให้ค่าที่วัดมีความเที่ยงตรง และถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ที่ใช้ Lux meter ทำการตรวจค่าการส่องสว่างควรมีความรู้ด้านแสงสว่าง และประสบการณ์ในการตรวจวัด

 

ผลการตรวจวัดระดับความสว่างหลังติดตั้งโคมไฮเบย์ LED 90W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

ระดับความสว่างเฉลี่ยที่วัดได้ 360 lux ซึ่งใกล้เคียงกับที่ทีม Professional lighting design ได้ทำการออกแบบไว้ แสงสว่างมีความสม่ำเสมอทั่วบริเวณ และเป็นแสงสว่างที่มีคุณภาพ ช่วยเพื่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด

แสงสว่างมีความสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ หลังติดตั้งไฮเบย์ led 90 วัตต์ รุ่น series 8 box bright

ติดตั้งไฮเบย์ led ให้ได้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลักซ์

ระดับความสว่างภายในคลังสินค้า หลังติดตั้งโคมไฟ led high bay 90w แบรนด์ box bright

ค่าความสว่างที่วัดได้ภายในคลังสินค้า ใกล้เคียงกับที่เราออกแบบแสงสว่าง

 

Keywords: led high bay, box bright, ออกแบบแสงสว่าง, boviga professional lighting design, โคมไฟคลังสินค้า, การตรวจวัดแสงสว่าง


contact