ตัวอย่างงานติดตั้ง LED High Bay | โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT โรงงานขนมแม่เน้ย (ตอนที่ 1/2)

February 20, 2017 1 min read

ตัวอย่างงานติดตั้ง LED High Bay | โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT โรงงานขนมแม่เน้ย (ตอนที่ 1/2)

อีกหนึ่งตัวอย่างงานติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED หรือ โคมไฟโรงงาน LED ขนาด 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT จากลูกค้าภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงงานผลิตขนมแม่เน้ย ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและบริการ และประสบการณ์การทำขนมส่งขายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด โรงงานผลิตขนมแม่เน้ยจึงได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรองรับกำลังการผลิตได้มากยิ่งขึ้น

เราได้รับโอกาสให้นำเสนอในส่วนของระบบแสงสว่าง LED High Bay | โคมไฮเบย์ LED โดยทำการคัดเลือกเปรียบเทียบกับโคมไฟ LED จากหลายๆ แบรนด์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และความสว่างที่ได้

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โคมไฮเบย์ LED | LED High Bay | โคมไฟโรงงาน LED

ในการทดลองแสงสว่าง ทำการเปรียบเทียบ โคมไฮเบย์ LED จำนวน 3 รุ่น คือ

  • รุ่นที่หนึ่ง 100W ของแบรนด์อื่น
  • รุ่นที่สอง 150W ของแบรนด์อื่น
  • รุ่นที่สาม 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

พบว่าแสงสว่างที่ได้จากโคมไฮเบย์ LED ขนาด 100W ไม่เพียงพอต่อการทำงาน และเมื่อเปรียบเทียบแสงสว่างจาก โคมไฮเบย์ LED 150W พบว่า แสงสว่างจาก แบรนด์ BOX BRIGHT มีค่าความสว่างที่มากกว่า และให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า ในขณะที่ของ แบรนด์อื่นแสงสว่างกระจุกตัวเฉพาะบริเวณใต้โคมไฮเบย์ LED เท่านั้น

ทดลองติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED เพื่อเลือกโทนสีของแสง (CCT) และ มุมองศาของแสง (Beam Angle)

ทดลองแสงสว่างที่เหมาะสม สำหรับ โคมไฟ LED High Bay โคมไฟโรงงาน LED แบรนด์ BOX BRIGHT

เมื่อลูกค้าเลือกโคมไฮเบย์ LED ขนาด 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT เราได้ทำการทดลองโทนสีของแสง (CCT) และมุมองศาของแสง (Beam Angle) เพื่อให้แสงสว่างที่ได้รู้สึกสบายตา เพียงพอต่อการทำงาน และครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการทดลองด้วย โคมไฮเบย์ LED 2 แบบ

  1. โคมไฮเบย์ LED 150W แสง 6000-6500K มุมของแสง 120 องศา 
  2. โคมไฮเบย์ LED 150W แสง 4700-5300K มุมของแสง 90 องศา

โทนสีของแสง CCT

โทนสีของแสง หรือ ที่เราเรียกว่าค่า CCT ซึ่งการเลือกโทนสีของแสงให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่ทำ เช่น ถ้าใช้แสงสว่างสำหรับส่องหาจุดตำหนิบนชิ้นงานโลหะ ควรเลือกใช้ ค่า CCT 2700-3200K และสิ่งที่ต้องคำนึงอีกหนึ่งอย่าง คือ ความเคยชินของผู้ปฎิบัติงาน เนื่องจากโรงงานขนมแม่เน้ย มีความเคยชินกับแสงที่ได้จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีค่าความสว่าง 6000-6500K เราจึงเลือกค่า CCT ช่วงนี้สำหรับการติดตั้งจริง

มุมองศาของแสง (Beam Angle)

ทดลองวัดค่าความสว่าง โคมไฟ LED High Bay | โคมไฟโรงงาน LED | โคมไฮเบย์ LED 150W รุ่น Series 3 แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่างที่วัดได้จาก โคมไฮเบย์ LED มุม 120 องศา เท่ากับ 267.8 lux ซึ่งน้อยกว่า โคมไฮเบย์ LED มุม 90 องศา ที่วัดค่าความสว่างได้ เท่ากับ 373 lux แต่ในขณะเดียวกัน แสงสว่างจาก มุม 120 องศา จะครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้มากกว่า และค่าความสว่างที่ได้ยังสูงกว่าค่าความสว่างมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทำให้มุมองศาของแสงที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งจริงคือ โคมไฮเบย์ LED มุม 120 องศา

สำหรับผลงานการติดตั้งจริง สามารถรับชมได้ในตอนที่ 2


contact